Máy đếm tiền

Máy đếm tiền

tìm hiểu thêm

Phân loại sản phẩm

Bán chạy
Máy đếm tiền Oudis 8899A (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 02 LCD)

Máy đếm tiền Oudis 8899A (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 02 LCD)

6.500.000đ

Máy đếm tiền trung cấp Oudis 8899A, phát hiện tiền giả bằng UV/IR, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG/CSA, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm nâng cao/cộng dồn/chia mẻ/tách mệnh giá, 02 màn hình hiển thị LCD
Bán chạy
Máy đếm tiền Oudis 9900A (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 02 LED)

Máy đếm tiền Oudis 9900A (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 02 LED)

6.250.000đ

Máy đếm tiền trung cấp Oudis 9900A, phát hiện tiền giả bằng UV/IR, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG/CSA, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm nâng cao/cộng dồn/chia mẻ/tách mệnh giá, 02 màn hình hiển thị LED
Bán chạy
Máy đếm tiền Oudis 9900New (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA)

Máy đếm tiền Oudis 9900New (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA)

6.250.000đ

Máy đếm tiền trung cấp Oudis 9900New, phát hiện tiền giả bằng UV/IR, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG/CSA, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm nâng cao/cộng dồn/chia mẻ/tách mệnh giá, 02 màn hình hiển thị LCD+LED
Máy đếm tiền Silicon MC-8600​ (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 01 LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-8600​ (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 01 LED)

7.950.000đ

Máy đếm tiền trung cấp Silicon MC-8600, phát hiện tiền giả bằng UV/IR, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG/CSA, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm nâng cao/cộng dồn/chia mẻ/tách mệnh giá, 02 màn hình hiển thị LED
Máy đếm tiền Silicon MC-8800​ (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 02 LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-8800​ (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 02 LED)

8.990.000đ

Máy đếm tiền trung cấp Silicon MC-8800, phát hiện tiền giả bằng UV/IR, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG/CSA, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm nâng cao/cộng dồn/chia mẻ/tách mệnh giá, 02 màn hình hiển thị LED
Máy đếm tiền Silicon MC-9900N​ (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 01 LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-9900N​ (Add+Batch+Single, UV+IR+MG+CSA, 01 LED)

7.690.000đ

Máy đếm tiền trung cấp Silicon MC-9900N, phát hiện tiền giả bằng UV/IR, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG/CSA, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm nâng cao/cộng dồn/chia mẻ/tách mệnh giá, 01 màn hình hiển thị LED
Bộ linh kiện bằng cao su của máy đếm tiền

Bộ linh kiện bằng cao su của máy đếm tiền

250.000đ

Bộ linh kiện cao su máy đếm tiền hay phải thay thế do bị hao mòn trong quá trình sử dụng bao gồm bánh răng cao su, miếng đệm cao su, dây cu-roa...
Bán chạy
Máy đếm tiền Oudis 2300C (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

Máy đếm tiền Oudis 2300C (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

1.950.000đ

Máy đếm tiền Oudis 2300C (2400C), phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LCD
Máy đếm tiền Oudis 3300C (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

Máy đếm tiền Oudis 3300C (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

2.350.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Oudis 3300C, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LCD+LED
Máy đếm tiền Oudis 3400C (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

Máy đếm tiền Oudis 3400C (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

2.500.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Oudis 3400C, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 02 màn hình hiển thị LCD+LED
Máy đếm tiền Oudis 3700C (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

Máy đếm tiền Oudis 3700C (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

2.350.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Oudis 3700C, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 02 màn hình hiển thị LCD+LED
Máy đếm tiền Oudis 5200C (Add+Batch, UV+MG, 02 LED)

Máy đếm tiền Oudis 5200C (Add+Batch, UV+MG, 02 LED)

2.550.000đ

Máy đếm tiền Oudis 5200C, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 02 màn hình hiển thị LED
Bán chạy
Máy đếm tiền Silicon MC-2200 (Add+Batch, MG+UV, 01 LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-2200 (Add+Batch, MG+UV, 01 LED)

2.050.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2200, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LED
Máy đếm tiền Silicon MC-2300​ (Add+Batch, UV+MG, 01 LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-2300​ (Add+Batch, UV+MG, 01 LED)

3.350.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2300, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LED
Máy đếm tiền Silicon MC-2550 (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

Máy đếm tiền Silicon MC-2550 (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

3.190.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2550, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LED
Máy đếm tiền Silicon MC-2700 (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

Máy đếm tiền Silicon MC-2700 (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

2.450.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2700, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LCD
Máy đếm tiền Silicon MC-2800​ (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD)

Máy đếm tiền Silicon MC-2800​ (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD)

2.750.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2800, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LED
Bán chạy
Máy đếm tiền Silicon MC-2900​ (Add+Batch, UV+MG, 02 LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-2900​ (Add+Batch, UV+MG, 02 LED)

3.600.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2900, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 02 màn hình hiển thị LED
Máy đếm tiền Silicon MC-3300​ (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

Máy đếm tiền Silicon MC-3300​ (Add+Batch, UV+MG, 01 LCD)

3.350.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-3300, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 01 màn hình hiển thị LCD
Máy đếm tiền Silicon MC-3600​ (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

Máy đếm tiền Silicon MC-3600​ (Add+Batch, UV+MG, 02 LCD+LED)

3.500.000đ

Máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-3600, phát hiện tiền giả bằng UV, phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng MG, đếm tiền nội/ngoại tệ chất liệu giấy cotton/polymer, đếm thường/cộng dồn/chia mẻ, 02 màn hình hiển thị LED+LCD
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 29 (2 Trang)

MÁY ĐẾM TIỀN LÀ GÌ?

Đối với các doanh nghiệp có lượng giao dịch bằng tiền mặt lớn thì việc đếm tiền theo cách thủ công không chỉ là một công việc tẻ nhạt, tốn nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót. Máy đếm tiền sẽ cho phép tự động hóa hoạt động này, giúp chuyên viên kế toán nhanh chóng kiểm đếm chính xác số tiền thu được trong ngày trong khi vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thành nhiều công việc khác.

Máy đếm tiền hiện đại đã tạo ra một bước phát triển đột phá trong công nghệ kiểm đếm tiền tệ và trở thành giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp có yêu cầu đếm tiền nhanh chóng, chính xác, có độ tin cậy cao. Với hệ thống các thiết bị điện tử tích hợp bên trong một thiết kế nhỏ gọn và thời trang, máy đếm tiền đa chức năng hiện đại sẵn sàng xử lý các công việc đòi hỏi khắt khe nhất như khả năng đếm số lượng lớn tiền mặt, đến chia mẻ, đếm cồng dồn, phát hiện tiền giả, phân loại mệnh giá cùng nhiều chế độ tùy chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng.

Cơ cấu và nguyên lý hoạt động của máy đếm tiền
Cơ cấu & nguyên lý hoạt động của máy đếm tiền

PHÂN LOẠI/CẤP MÁY ĐẾM TIỀN

Trên thị trường có 3 dòng máy đếm tiền phân loại theo cấp độ trang bị tính năng, tương ứng với mức giá khác nhau để người mua chọn lựa:

Máy đếm tiền tiêu chuẩn (cơ bản)

Dấu hiệu nhận biết máy đếm tiền tiêu chuẩn là trên bàn phím và màn hình trung tâm chỉ hiển thị những ký hiệu Add, Batch, UV, MG. Đây là dòng máy chỉ có khả năng đếm tiền đơn thuần, không được trang bị những tính năng kiểm đếm nâng cao như phát hiện tiền giả/tiền hư hỏng, phân biệt mệnh giá hay tiền tệ của các quốc gia. Nói chính xác hơn thì nó chỉ là chiếc "máy đếm tờ" - tức là khi bạn bỏ một xấp tiền hỗn hợp đủ các loại tiền, mệnh giá, tiền giả, thậm chí cả tờ giấy thường vô phễu thì nó sẽ không phân biệt được, chỉ hỗ trợ bạn đếm từ tờ đầu đến tờ cuối rồi hiển thị tổng số tờ trên màn hình. Một số tính năng đếm cơ bản như đếm cộng dồn (add), đếm chia mẻ (batch) cũng là những trang bị tiêu chuẩn cho dòng máy đếm tiền cơ bản này.

Máy đếm tiền trung cấp

Dấu hiệu nhận biết máy đếm tiền tiêu chuẩn là trên bàn phím và màn hình trung tâm chỉ hiển thị những ký hiệu Add, Batch, UV, IR, MG. Ngoài tính năng đếm thường (đếm tổng số tờ), đếm chia mẻ, đếm cộng dồn, máy đếm tiền cấp trung còn được trang bị các tính năng đếm nâng cao như phân biệt mệnh giá và loại tiền tệ, phát hiện được tiền giả/rách nát có chất liệu tiền bằng giấy cotton hay polymer nhờ hệ thống cảm biến (mắt thần) được tích hợp bên trong. Ngoài ra, máy đếm tiền nâng cao thường hỗ trợ nâng cấp phần mềm, cập nhật các mẫu tiền giả mới, thay đổi loại tiền tệ cần đếm, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy mỗi khi khởi động...

Máy đếm tiền cao cấp

Là dòng máy tích hợp đầy đủ các tính năng đếm thường, đếm nâng cao, đếm tách/đếm hỗn hợp mệnh giá, phát hiện tiền giả, phân biệt mệnh giá cho cả đồng nội và ngoại tệ để hỗ trợ. Ngoài ra, máy đếm tiền cao cấp còn hỗ trợ sắp xếp và phân loại tiền theo hướng xuôi/ngược, theo mặt trái/phải. Khay xuất tiền được phân ra làm khay chính để thu nhận những đồng tiền hợp lệ, khay phụ để chứa những tờ tiền không hợp lệ. Dấu hiệu nhận biết máy đếm tiền cao cấp là trên bàn phím có nút menu và màn hình trung tâm chỉ hiển thị những ký hiệu Add, Batch, Mix, Single, UV, IR, MG, CIS...

NHỮNG TIÊU CHÍ CHỌN MUA MÁY ĐẾM TIỀN

Khi tìm mua một chiếc máy đếm tiền, bạn có thể sẽ không biết nên bắt đầu từ đâu. 6 tính năng của máy đếm tiền sau đây cũng là 6 tiêu chí hàng đầu bạn nên xem xét. Những yếu tố xét chọn này sẽ giúp bạn tìm thấy thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp mình.

Tính năng kiểm đếm (mode)

 • Đếm thường (auto count) là tính năng mặc định mỗi khi bạn khởi động máy. Khi thả hỗn hợp các loại tiền tệ và mệnh giá khác nhau (kể cả tờ giấy thường) vô phễu, máy sẽ tự động đếm từ tờ đầu tiên đến tờ cuối cùng rồi dừng lại. 
 • Đếm nâng cao (advanced counting) là tính năng phát hiện được tiền giả, phân biệt được mệnh giá, chất lượng tờ tiền (gấp nếp, cũ nát) trong quá trình đếm. Theo đó, mỗi khi phát hiện ra đồng tiền khác loại hoặc thiếu chuẩn thì máy sẽ dừng lại để người dùng loại bỏ trước khi cho máy chạy tiếp.
 • Đếm chia mẻ (batch counting) là tính năng tự động chia cọc tiền không xác định số lượng ra để đếm thành từng mẻ với số lượng xác định. Khi thiết lập tính năng này, máy sẽ đếm đến số tờ bạn đã ấn định rồi tạm dừng để bạn nhặt mẻ tiền vừa đếm ra khỏi khay rồi mới tiếp tục lệnh cho máy đếm mẻ tiếp theo.
 • Đếm cộng dồn (add counting) là tính năng cộng nhiều mẻ tiền mặt được nạp vào phễu, máy sẽ đếm và cộng dồn các mẻ lại và cho ra con số tổng các tờ tiền của các mẻ.
 • Đếm hỗn hợp (mix denomination): máy đếm tiền tiêu chuẩn thông thường chỉ hỗ trợ đếm thuần một loại mệnh giá nên sẽ báo lỗi và dừng lại mỗi khi phát hiện ra "kẻ len lỏi" ở trong xấp tiền mặt. Còn tính năng đếm tiền hỗn hợp (đếm lẫn loại) vẫn cho phép bạn đếm mớ tiền hỗn tạp đó rồi liệt kê ra tổng số tờ của mớ tiền, tổng số tờ của từng loại mệnh giá trên màn hình hiển thị.
 • Đếm tách mệnh giá (single denomination) có khả năng nhận diện mệnh giá của tờ tiền đầu tiên được bỏ vô phễu và coi đó là mệnh giá chủ đạo của món tiền được đếm. Sau khi đếm xong, trên màn hình sẽ hiển thị tổng số tờ và tổng giá trị của mệnh giá chính. Tính năng phân loại mệnh giá này chỉ có ở dòng máy đếm tiền cao cấp với thiết kế 2 khay xuất tiền để tự động phân loại mệnh giá tiền chủ đạo vào khay chính, các mệnh giá còn lại vào khay phụ.

Chú ý:
- Đếm thường là tính năng cơ bản và mặc định cho bất kỳ chiếc máy đếm tiền nào. 
- Đếm nâng cao cũng là tính năng mặc định. Tuy nhiên, máy đếm tiền có bản thường chỉ hỗ trợ đếm nâng cao cho tiền nội tệ VNĐ. Nếu bạn muốn đếm nâng cao cho nhiều loại tiền tệ (VNĐ, USD, EUR, GBP, CNY...) thỉ có dòng máy đếm tiền cao cấp mới có khả năng hỗ trợ.
Ví dụ, máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2900 có thể đếm thường được tất cả các loại nội và ngoại tệ (VNĐ, USD, EUR, CNY, GBP, JPY...) nhưng chỉ có thể đếm nâng cao được với tiền VNĐ

Tính năng sắp xếp

 • Xếp tiền theo mặt (face mode) là tính năng sắp xếp món tiền hỗn độn mặt trái/phải thành xấp tiền có 2 mặt đồng nhất với nhau
 • Xếp tiền theo hướng (orientation mode) là tính năng sắp xếp món tiền với chiều xuôi ngược thành xấp tiền có cùng chiều với nhau
 • OCR là tính năng sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để trích xuất số serie trên tờ tiền ra định dạng kỹ thuật số

Không phải bất kỳ loại máy đếm tiền nào cũng đều có tất cả các tính năng kiểm đếm và sắp xếp được liệt kê bên trên, trừ các models cao cấp nhất. Hãy xác định những tính năng công ty bạn cần rồi chọn mua chiếc máy đếm tiền đáp ứng được yêu cầu sử dụng và phù hợp với ngân sách mua sắm.

Phát hiện tiền giả & báo lỗi

 • Tốc độ đếm, tính năng đếm sẽ trở thành vô giá trị nếu máy đếm tiền của bạn tỏ ra thiếu tin cậy. Máy đếm tiền phải có tính năng phát hiện lỗi để giảm thiểu nguy cơ đếm sai do tờ tiền bị gấp, dính, rách hay chắp nối vá víu... Độ nhạy phát hiện lỗi phải cho phép thiết lập ở những cấp độ khác nhau để người dùng tự điều chỉnh ở mức hợp lý...
 • Bạn cũng cần phải đảm bảo máy đếm tiền có những tính năng phát hiện tiền giả (kiểm giả) cơ bản để tránh những tổn thất tài chính cho doanh nghiệp của mình. Dòng máy cơ bản thường được trang bị tính năng phát hiện tiền giả bằng tia UV và cảm biến từ tính MG. Dòng máy cao cấp thường có nhiều hơn, thậm chí tích hợp đầy đủ các công nghệ phát hiện tiền giả (UV, IR, MG, MT) và phân biệt mệnh giá và các loại tiền tệ (CCD, CIS, CSA)...

Tốc độ kiểm đếm

Tốc độ đếm tiền đặc biệt được chú trọng đối với những tổ chức có lượng giao dịch bằng tiền mặt lớn (ngân hàng, kho bạc, đại siêu thị...). Tốc độ phổ biến của một chiếc máy máy đếm tiền tiêu chuẩn là 800-1000 tờ/phút. Tuy nhiên, tốc độ xử lý của máy đếm tiền còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác:

 • Dung lượng phễu nạp tiền: Nếu khay nạp tiền quá nhỏ bạn phải liên tục nạp những chồng tiền vào và quay lại làm giảm tốc độ xử lý vì phễu nạp tiền quá nhỏ. Do vậy khi quan tâm tới tốc độ của máy thì bạn cũng cần phải xem xét thêm kích thước của hộc nạp tiền.
 • Công nghệ và tính năng: Đếm tiền nhanh là quan trọng nhưng đếm chính xác và an toàn cũng là những yếu tố tối quan trọng. Theo nguyên lý "lợi về lực thì thiệt về đường đi" thì những cỗ máy tiên tiến được trang bị những tính năng phát hiện tiền giả cao cấp thường có tốc độ xử lý chậm hơn những thiết bị đơn giản. Ví dụ, cỗ máy đếm tiền Silicon MC-8PLUS được trang bị một tổ hợp những công nghệ phát hiện tiền giả thì sẽ có tốc độ đếm tiền kém hơn chút xíu so với chiếc máy đếm tiền tiêu chuẩn Silicon MC-2200. Rất may là những cỗ máy cao cấp lại được trang bị chipset xử lý tốc độ cao hơn để "gánh gồng" cho một tổ hợp công nghệ tích hợp bên trong. Điều này cho phép những cỗ máy cồng kềnh về tính năng vẫn có thể đạt tốc độ xử lý ngang ngửa với những thiết bị giản gọn.

Phễu nạp tiền & khay xuất tiền

Phễu nạp tiền

Như đã đề cập bên trên, kích thước phễu nạp tiền có ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của chiếc máy của bạn. Lợi thế tốc độ xử lý của máy đếm tiền sẽ bị triệt tiêu nếu khay nạp tiền đầu vào có kích thước nhỏ tới mức bạn phải ngồi đó và nạp từng xấp tiền nhỏ một cách liên tục. Kích thước phễu phù hợp giúp bạn sử dụng thiết bị hiệu quả hơn. Nhờ vậy, thời gian trễ do phải dừng lại để nạp tiền vào phễu sẽ giảm đi và quá trình đếm tiền sẽ diễn ra nhanh hơn. 

 • Khay nạp tiền có thể được đặt ở những vị trí khác nhau tùy thuộc vào cơ chế cấp tiền của máy, điều này có thể ảnh hưởng đến thể tích của phễu nạp tiền. Phễu nap tiề nằm phía sau gáy máy thường có kích thước nhỏ hơn phễu được đặt ở trán máy phía trước.
 • Phễu nạp tiền có dung tích lớn thường có khả năng xử lý những chồng tiền lộn xộn, xộc xệch tốt hơn. Điều này giúp bạn không cần phải mất nhiều thời gian để xếp gọn các xấp tiền trước khi bỏ vô phễu.

Khay xuất tiền

Máy đếm tiền thông thường chỉ có một khay xuất tiền. Tuy nhiên, ở một số máy cao cấp được thiết kế với 2 khay xuất tiền chính và phụ. Theo đó, thay vì dừng lại mỗi khi phát hiện ra tờ tiền không hợp lệ, máy 2 khay xuất tiền vẫn tiếp tục chạy nhờ tính năng tự động phân loại xấp tiền hợp lệ vào khay chính, còn những tờ tiền không hợp lệ (tiền giả, sai mệnh giá) sẽ bị loại vào khay phụ.

Khả năng cập nhật & nâng cấp phần mềm

Máy đếm tiền thông dụng ở Việt Nam thường chỉ hỗ trợ đếm nâng cao cho đồng nội tệ VND. Nếu bạn muốn tìm mua máy có khả năng đếm nâng cao cho các đồng ngoại tệ của các quốc gia khác thì chỉ những models máy trung và cao cấp mới có thể hỗ trợ. Những models máy này hỗ trợ bạn tùy chỉnh thêm bớt đồng ngoại tệ bằng cách nâng cấp phần mềm (firmware) của máy lên.

Vấn nạn tiền giả luôn nhức nhối và công nghệ làm tiền giả ngày càng phát triển một cách tinh vi. Vậy nên khả năng cập nhật những phiên bản phần mềm mới có khả năng phát hiện những mẫu tiền giả mới nhất cũng là tính năng đặc biệt quan trọng đối với một số tổ chức và doanh nghiệp.

Lưu ý:

- Không phải tất cả các models máy đếm tiền đều hỗ trợ khả năng cài đặt mới/nâng cấp phần mềm.
- Chỉ những models máy đếm tiền có trang bị cổng USB host, RS-232 (máy trung và cao cấp) mới có thể hỗ trợ khả năng cập nhật và cài đặt mới phần mềm.

Máy đếm tiền cơ bản Silicon MC-2200 máy đếm tiền cấp trung Máy đếm tiền cap cấp Silicon MC-8Plus
Máy đếm tiền tiêu chuẩn Máy đếm tiền trung cấp Máy đếm tiền cao cấp

NHỮNG CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG CHO MÁY ĐẾM TIỀN TỰ ĐỘNG

Phát hiện tiền giả (kiểm giả)

Nhờ được áp dụng nhiều công nghệ phát hiện tiền giả (detection) tiên tiến, máy đếm tiền có thể dễ dàng phát hiện những đồng tiền có dấu hiệu bị làm giả, rách, gấp nếp hay hư hỏng. 4 công nghệ phát hiện dưới đây có thể được tích hợp toàn bộ hay riêng lẻ vào máy đếm tiền để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức khác nhau.

 • UV - công nghệ phát hiện tiền giấy cotton giả bằng cảm biến tia cực tím (Ultra Violet)
 • IR - công nghệ phát hiện tiền polymer giả bằng cảm biến tia hồng ngoại (Infra Red)
 • MG - công nghệ phát hiện tiền giả + phân biệt mệnh giá thông qua những hoa văn/họa tiết mang từ tính (MaGnetic) trên tiền giấy cotton và polymer
 • MT - công nghệ phát hiện tiền giả + phân loại mệnh giá thông qua từ tính của các sợi kim loại (Metal Thread) được dệt trên tờ tiền giấy cotton và polymer

Phân biệt mệnh giá & loại tiền tệ

Máy đếm tiền của bạn có khả năng đếm nâng cao được tiền nội tệ VNĐ hay ngoại tệ của những quốc gia khác hay không là nhờ 2 công nghệ phân loại sau đây:

 • CIS - công nghệ phân loại tiền tệ và phân biệt loại mệnh giá bằng cảm biến hình ảnh tiếp xúc (Contact Image Sensor)
 • CSA - phân biệt mệnh giá/loại tiền tệ bằng công nghệ phân tích phổ màu (Color Spectrum Analysis)
 • CCD - công nghệ phân biệt mệnh giá và tiền tệ bằng cảm biến chuyển đổi hình ảnh quang học sang tín hiệu tương tự (analog)
 • DB - công nghệ tăng cường khả năng phát hiện bằng xử lý kép (DouBle). Ví dụ công nghệ dual CIS (2CIS) cho phép máy quét cả 2 mặt của tờ tiền giúp tăng xác xuất phát hiện tiền giả, tiền hỏng

Giao thức kết nối

 • Cổng RJ11 giúp máy đếm tiền triển khai thêm màn hình phụ kéo dài dành cho khách hàng, đối tác
 • Cổng USB type B giao tiếp với máy tính
 • Cổng USB host type A đóng vai trò thu thập dữ liệu và cập nhật phần mềm (firmware) cho máy đếm tiền
 • Cổng RS-232 kết nối với máy in đóng vai trò truyền dữ liệu (tới máy in, cập nhật phần mềm)
 • Cổng Ethernet giao tiếp với máy tính qua mạng LAN nội bộ (nhiều máy tính kết nối tới chung tới một máy đếm tiền)

TOP 10 MÁY ĐẾM TIỀN BÁN CHẠY NHẤT THỊ TRƯỜNG

máy đếm tiền Silicon MC-2200 (tiêu chuẩn, cơ bản) máy đếm tiền Oudis 2300C (tiêu chuẩn, cơ bản) máy đếm tiền Silicon MC-2900 (tiêu chuẩn, cơ bản)
Silicon MC-2200, máy đếm tiền tiêu chuẩn, phân biệt mệnh giá bằng từ tính MG, phát hiện tiền giấy cotton giả bằng tia UV, đếm thường tất cả các loại tiền tệ, đếm nâng cao VNĐ, đếm cộng dồn (add), đếm chia mẻ (batch), 01 màn hình hiển thị LED, màn hình phụ kéo dài... Oudis 2300C, máy đếm tiền tiêu chuẩn, phân biệt mệnh giá bằng từ tính MG, phát hiện tiền giấy cotton giả bằng tia UV, đếm thường tất cả các loại tiền tệ, đếm nâng cao VNĐ, đếm cộng dồn (add), đếm chia mẻ (batch), 01 màn hình hiển thị LCD, màn hình phụ kéo dài... Silicon MC-2900, máy đếm tiền tiêu chuẩn, phân biệt mệnh giá bằng từ tính MG, phát hiện tiền giấy cotton giả bằng tia UV, đếm thường tất cả các loại tiền tệ, đếm nâng cao VNĐ, đếm cộng dồn (add), đếm chia mẻ (batch), 02 màn hình hiển thị LED, màn hình phụ kéo dài, nắp ngăn bụi cho phễu nạp tiền và khay xuất tiền...
máy đếm tiền Silicon MC-8600 (Auto+Advanced+Add+Batch, UV+IR, 01 LED)    
Silicon MC-8600, máy đếm tiền trung cấp, phân biệt mệnh giá bằng từ tính MG, phát hiện tiền polymer giả bằng tia IR, tiền giấy cotton giả bằng tia UV, đếm thường tất cả các loại tiền tệ, đếm nâng cao VNĐ, đếm cộng dồn (add), đếm chia mẻ (batch), 01 màn hình hiển thị LED, màn hình phụ kéo dài...    

 

Video dưới đây sẽ giúp bạn hình dung được cơ chế vận hành và tính năng của một trong những chiếc máy đếm tiền tiên tiến nhất hiện nay.


Video

Câu hỏi thường gặp

+
100% máy đếm tiền đều có tính năng phát hiện tiền giả vì máy đếm tiền cơ bản nhất đều có cảm biến UV và MG. Tuy nhiên, cảm biến tia cực tím (UV) lại chỉ phát huy được hiệu quả đối với tiền giấy cotton giả - là những tờ tiền giấy VNĐ mệnh giá nhỏ, trong khi mục tiêu làm giả lại là những tờ tiền polymer mệnh giá lớn.
Để phát hiện ra tiền polymer giả thì các NSX ứng dụng công nghệ cảm biến tia hồng ngoại (IR/Infra Red). Do vậy, nếu bạn quan tâm tới tính năng phát hiện tiền giả VNĐ thì hãy xem xét các models máy được trang bị cảm biến tia hồng ngoại IR.
+
- Cảm biến tia hồng ngoại IR (Infra Rouge) là công nghệ giúp phát hiện tiền Polymer giả
- Cảm biến tia cực tím UV (Ultra Violet) là công nghệ giúp phát hiện tiền giấy cotton giả
+
- Đếm thường (auto count) là tính năng 'đếm tờ' mặc định mỗi khi bạn khởi động máy. Khi thả xấp tiền hỗn hợp các loại tiền tệ và mệnh giá khác nhau, kể cả tờ giấy thường, tiền giả, tiền hư hỏng... vô phễu, máy sẽ tự động đếm từ tờ đầu tiên đến tờ cuối cùng rồi dừng lại.
- Đếm nâng cao (advanced counting) là tính năng phát hiện được tiền giả/hư hỏng, phân biệt được những tờ tiền khác mệnh giá trong quá trình đếm. Theo đó, mỗi khi phát hiện ra đồng tiền khác loại hoặc không đúng chuẩn thì máy sẽ dừng lại để người dùng loại bỏ trước khi cho máy chạy tiếp.
+
Có. Máy đếm tiền có khả năng cài đặt, thêm/bớt khả năng đếm nâng cao cho một loại tiền (ngoại tệ) nào đó. Tuy nhiên dòng máy đếm tiền tiêu chuẩn thường không có khả năng này. Chỉ những model máy đếm tiền trung và cao cấp mới hỗ trợ tính năng này.
+
- Khi muốn nâng cấp khả năng đếm nâng cao cho loại tiền tệ của một quốc gia khác cho máy đếm tiền
- Để cập nhật khả năng phát hiện đối với những mẫu tiền giả mới
- Cập nhật những bản vá lỗi, tính năng mới được phát triển thêm cho máy đếm tiền

Có thể bạn quan tâm

Máy in laser (A3/A4/A5)

Máy in laser (A3/A4/A5)

Máy in laser (máy in văn phòng) in đen trắng (black monochrome) và in màu (full color), đơn năng và đa năng, in có dây và không dây với giấy in khổ A3/A4/A5 in tài liệu văn bản, biếu mẫu chứng từ, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng với giấy in khổ

Máy in laser đen trắng

Máy in laser đen trắng

Máy in laser đen trắng (trắng đen) là loại máy in văn phòng và gia đình ứng dụng công nghệ laser để in chữ màu đen (black monochrome) trên nền giấy văn bản khổ A4, A5

Máy in laser màu

Máy in laser màu

Máy in laser màu là loại máy in sử dụng trong văn phòng và gia đình ứng dụng công nghệ laser để in ký tự và hình ảnh đủ loại màu sắc trên nền tờ giấy văn bản khổ A4, A5

Máy in laser không dây

Máy in laser không dây

Máy in laser không dây là máy in laser hỗ trợ giao thức in không dây qua 2 giao thức: Kết nối với máy tính qua cổng Ethernet để in không dây qua mạng LAN nội bộ; Kết nối với máy in qua giao thức WiFi Direct (Wi-Fi 802.11b/g/n)

Máy in laser Wi-Fi

Máy in laser Wi-Fi

máy in laser, máy in laser đen trắng, máy in laser WiFi, máy in laser Wi-Fi, máy in laser không dây

Máy in laser cổng LAN

Máy in laser cổng LAN

Máy in laser cổng Ethernet (in không dây qua mạng LAN nội bộ)

Máy in đa chức năng

Máy in đa chức năng

Máy in đa chức năng có thể là máy in laser hoặc in phun màu, hỗ trợ đa chức năng Print (in ấn) + Copy (sao chép) + Scan (quét tài liệu/ảnh) + Fax (gửi điện thư/bản sao), in khổ giấy A3/A4/A5

Máy in laser khổ A3

Máy in laser khổ A3

Máy in laser khổ A3

Máy in laser Brother

Máy in laser Brother

Máy in laser thương hiệu Brother

Máy in laser Canon

Máy in laser Canon

Máy in laser thương hiệu Canon

Máy in laser HP

Máy in laser HP

Máy in laser thương hiệu HP

Máy in phun màu

Máy in phun màu

Máy in phun màu sử dụng con chip điện tử (chipset) bơm mực từ các hộp chứa mực màu (Cyan, Magenta, Yellow, Black), sau đó phối hợp những màu cơ bản này thành tông màu như trong hình ảnh kỹ thuật số (file mềm) rồi phun trực tiếp lên bề mặt giấy qua hệ thốn

Máy hủy tài liệu

Máy hủy tài liệu

Máy hủy tài liệu (máy hủy giấy tờ)

TOP THƯƠNG HIỆU

Yêu cầu tư vấn

Đánh giá

Mức độ thỏa mãn thông tin của Anh/Chị sau khi đọc chuyên mục này?
2 lượt đánh giá
5 sao 2
4 sao 0
3 sao 0
2 sao 0
1 sao 0

Điền phiếu yêu cầu

Bài viết tham khảo